Terms and Conditions

I. Какво представлява victusgame.com

1. victusgame.com (Victus) е онлайн игра от ново поколение.

2. Victus е изключителна собственост на „ВИКТУС ГЕЙМС“ ООД (Виктус Геймс), със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Бояна“, ул. „Калоянова крепост“ № 36.

3. Victus е онлайн игра, която се използва само с развлекателна цел и не могат да се използват с търговски или други комерсиални цели от потребителите.
II. Потребители

4. Victus може да бъде използвано от всички лица.

5. За да използват услугите, предлагани от Victus, лицата следва да се регистрират през онлайн системата. Със завършването на регистрацията лицата създават потребителски акаунт.

6. За да се регистрират потребителите натискат бутон връзка „Регистрация“. Потребителят въвежда потребителско име и парола, като попълва и поле за потвърждение на паролата. След като регистрацията е завършена на посоченият e-mail на потребителя се изпраща линк за потвърждение. След кликане/активиране на линка, регистрацията е активна.

7. Виктус Геймс не носи отговорност в случай че поверителността на даден потребителски акаунт е нарушена от трети лица. Потребителите сами трябва да следят за съхранението и неразпространяването на паролите си.

8. В случай че даден потребител има съмнения за злоупотреба, същият може да отправи сигнал до Виктус Геймс на адрес гр. София, ж.к. „Бояна“, ул. „Калоянова крепост“ № 36.

9. С регистрацията си във Victus, лицата сключват потребителско споразумение и се съгласяват да спазват разписаните правила и условия за ползване.

10. Потребителите сами следва да осигурят съвместимостта между софтуера и хардуера, които използват. Виктус Геймс не носи отговорност за каквито и да било пречки и/или проблеми в използването на Victus.

11. Виктус Геймс си запазва правото да променя настоящите правила по всяко време, както да добавя нови отделни правила. Промяната на правилата ще бъде отразена във Victus, в раздел „Правила и условия“, като потребителите се съгласяват да спазват всички промени.

12. Като потребители могат да се регистрират само отделни физически лица. Една регистрация регистрира един потребител.

13. В случай че потребителите са малолетни лица, същите следва да се регистрират с изричното съгласие на техните родители, попечители или настойници.

14. Виктус Геймс си запазва правото да прекратява, ограничава и/или временно да ограничава регистрацията на дадени потребители, като не дължи никакви обяснения за това.

15. Един потребител няма право на повече от една регистрация.

16. Потребителите нямат право да:

• правят каквито и да било опити да копират, пресъздадат играта и/или някой от компонентите на онлайн играта и/или от съдържанието на уеб-сайтовете;

• правят каквито и да било опити чрез софтуер и/или хардуер да навредят на играта и/или някой от нейните характеристики или компоненти;

• създават каквито и да било системи, софтуери и др., с цел мамене и/или вредене на други потребители;

• се държат грубо, нецензурно и непристойно към други потребители;

• да търгуват с по какъвто и да било начин, използвайки Victus с цел печалба на пари;

• използват инструменти с цел премахване на съдържание от уеб-сайтовете и/или рекламни банери;

• използват Victus или части от неговото съдържание с рекламни и/или търговски цели, без преди това да са получили изричното разрешение на Виктус Геймс.

17. В случай че нарушат правата на трети лица, потребителите са длъжни да обезщетят напълно тези лица, като Виктус Геймс не носи никаква отговорност. В случай че срещу Виктус Геймс има насочени претенции от страна на такива трети лица, потребителите нарушили техните права, се задължават да обезщетят всички вреди нанесени на Виктус Геймс, включително всички разноски, в това число за адвокатска защита.

18. Потребителите носят отговорност при неспазване на настоящите правила и условия. Те следва да обезщетят Виктус Геймс за всякакви имуществени и неимуществени вреди, пряко причинени от поведението им.

19. Освен ако не е изрично посочено друго, с регистрацията си потребителите създават акаунт, който съществува за неопределен срок от време.

20. Потребителите могат да поискат от Виктус Геймс да изтрие акаунта им и да заличи регистрацията им, като изпратят молба на e-mail адрес: office@victusgame.com.

21. Комуникацията между Виктус Геймс и потребителите се осъществява чрез електронна поща, която потребителите са посочили. Потребителите се съгласяват, че могат да получават на нея всякакви съобщения, включително съдържащи различни оферти, информация, реклама.

22. В случай че потребителите са променили електронната си поща, същите следва да уведомят Виктус Геймс за това.

23. Потребителите могат да комуникират помежду си на Victus чрез съобщения. При тази си комуникация потребителите следва да спазват добрия тон и да не използват обиждащи и/или нецензурни изрази и думи.

24. Потребителите в никакъв случай нямат право да разпращат съобщения до други потребители с цел реклама и/или търговия.

 

III. Изявление за собственост

25. Victus и неговото съдържание, в това число, но не само всички обекти на авторско право, материали, стоки, интерфейси, са изключителна собственост на Виктус Геймс.

26. В случай че някое лице злоупотреби и/или наруши правата на Виктус Геймс, същото лице носи отговорност да обезщети напълно Виктус Геймс за причинените вреди.

IV. Отговорност и закупуване на виртуална валута

27. Виктус Геймс не носи отговорност за никакви дефекти, бъгове, сривове в онлайн играта Victus.

28. Виктус Геймс не носи отговорност за сривове в мрежата.

29. Виктус Геймс си запазва правото да доразвива, подобрява, променя, разширява и т.н. всички характеристики на играта.

30. В случай че потребителите имат каквито и да било, въпроси, препоръки и/или претенции, те следва да ги заявят на e-mail адрес: office@victusgame.com.

31. Използването на услугите е безплатно, освен ако изрично не е обявено, че за определен вид се дължи такса.

32. В случай че потребителите могат да закупуват специална виртуална валута за онлайн играта, това ще бъде специално обявено и пояснено.

33. За виртуалната валута, която може да бъде закупена, ще бъде ясно обозначена цена, както и метод за закупуването и.

34. Всички плащания от потребители ще се администрират от специално оторизирани от Виктус Геймс трети лица, като в тези случай директно ще се прилагат и условията за плащания, които тези лица имат.

35. В случай че лицата са заплатили с Крeдитна карта, Paypall или Epay, същите могат да искат средствата им да бъдат възстановени, само и единствено ако не са използвали нищо от закупените виртуални принадлежности. За да възстановят похарчените средства, потребителите следва да изпратят молба на e-mail адрес: office@victusgame.com. В случай че има заплатени такси, свързани с паричния превод, тези такси не могат да бъдат възстановени.
V. Други

36. Настоящите правила са регулирани изцяло от българското законодателство.

37. Всеки потребител може по всяко време да осъществи контакт с Виктус Геймс на office@victusgame.com.

38. Виктус Геймс си запазва правото да създава отделни правила и условия по отношение на правилата на игра на онлайн игри. Всички правила и условия, които са публикувани на Victus, се разглеждат в тяхната цялост.