Privacy policies

Лични данни и поверителност

1. Виктус Геймс e регистрирано като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

 1. С регистрацията си във Victus лицата се съгласяват, че Виктус Геймс може да обработва и администрира личните им данни.
 1. В случай че потребителите не желаят да предоставят лични данни на Виктус Геймс, същите няма да могат да се регистрират във
 1. За целите на регистрацията си, потребителите събират лични данни като имена, телефон, електронна поща, рождена дата и други.
 1. Виктус Геймс няма да предоставя лични данни на трети страни. Единственият случай, в който Виктус Геймс може да предаде лични данни на трети лица, е с цел администриране на плащане. В този случай Виктус Геймс предоставя лични данни на трети лица, предлагащи разплащателни услуги, за да администрира плащания извършени от потребителите. В случай че плащания не се извършват, трети лица няма да имат достъп до личните данни на потребителите.
 1. Лицата, които се регистрират и предоставят личните си данни, се съгласяват тези лични данни да бъдат използвани от Виктус Геймс както за целите на Victus, така и други цели, в това число информативни кампании, маркетингови цели, рекламни цели.
 1. С предоставянето на имейл адреси, лицата, които са се регистрирали във Victus, се съгласяват да им бъдат изпращани съобщения по електронна поща, които съдържат рекламни, маркетингови, информативни и други съдържания.
 1. В случай че потребителите искат да ограничат получаването на даден вид съобщения, те следва да информират Виктус Геймс на следния e-mail адрес: office@victusgame.com.
 1. Всяко лице има право да възрази по всяко време срещу обработване на личните му данни като посочи законово основание за това; да възрази срещу обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг и/или срещу всяко действие на Виктус Геймс по отношение на обработката на личните данни.
 1. Възражението по т. 35 трябва да е изпратено в писмен вид на адрес ж.к. „Бояна“, ул. „Калоянова крепост“ № 36.
 1. Събраната лична информация може да бъде използвана и с цел обработка на плащания, когато това е необходимо.
 1. В случаите по т.47, т. 48, Виктус Геймс предава лични данни на трети лица, предлагащи разплащателни услуги, които администрират плащанията на потребителите. Тези трети лица ще имат достъп до личните данни на потребителите само до толкова, доколкото е необходимо с цел осъществяване на трансакции и плащания. Тези лица са длъжни да се отнасят с личните данни отговорно, както е разписано в настоящите Правила и условия и при спазване на съответното законодателство. Виктус Геймс не носи отговорност за администрирането на лични данни от тези лица.
 1. Личните данни на потребителите са защитени според изискванията на европейското и българското законодателство в областта за защита на личните данни. Всички служители на Виктус Геймс, отговарящи за съхранението на личните данни, са подробно инструктирани как да гарантират конфиденциалността на личните данни.
 1. Регистриралите се лица могат по всяко време да се свържат с Виктус Геймс, за да зададат въпроси по отношение на обработването на личните им данни.